กำหนดการ

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น้องแสงแสด

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.05 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการโดยสังเขป

09.05 – 09.15 น.

รับชมการแสดงต้อนรับ

09.15 - 09.20 น.

 กล่าวต้อนรับ ในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

09.20 - 09.25 น.

 กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

09.25 - 09.30 น.

 กล่าวรายงาน
โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

09.30 - 10.30 น.

• พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การศึกษามรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์กับการพัฒนาภูมิภาคในยุคดิจิทัล”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

10.40 – 12.00 น.

• ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และผู้แทนเครือข่าย เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ เต็นท์นิทรรศการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมภายในงานดังนี้
   ✦ นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
   ✦ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   ✦ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
   ✦ นิทรรศการงานวิจัยของหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค
   ✦ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์วิจัยชุมชน
   ✦ พื้นที่นิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของภูมิภาค: ภาคใต้
   ✦ พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย
   ✦ ตลาดนัดสินค้าชุมชน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมการประชุม เสวนา และ Highlight Stage:

12.30 - 17.00 น.

• จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5301

13.00 - 16.30 น.

• การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310

13.00 - 16.00 น.

•  เสวนา “ไก่พื้นเมือง” คุณค่าแห่งความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจฐานราก และวัฒนธรรม ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5217

13.00 - 17.00 น.

• AI กับอนาคตของโลก (AI in the Future World) ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201
•  “ไก่พื้นเมือง” คุณค่าแห่งความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจฐานราก และวัฒนธรรม ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5217
• เศรษฐกิจและธุรกิจคุณค่าสูงบนฐานอัตลักษณ์ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในภาคใต้ High-Value Economic and Business Development Aspects of Sustainability in the Southern of Thailand ณ อาคาร ST ห้อง ST213

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการประชุม เสวนา และ Highlight Stage:

08.30 – 16.30 น.

• “สานเสวนา วิกฤติสู่โอกาส : ธุรกิจรังนกนางแอ่นไทยกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ” ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310

09.00 – 12.00 น.

• การจัดการระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ร ณ อาคาร ST ห้อง ST213

09.00 – 16.00 น.

• The New Era of Technology and Innovation for Laboratory, Life Sciences and Future Chemical Analysis ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201
• อุตสาหกรรม (ใหม่) ไม้มีค่า จากป่าปลูกชุมชน เพื่อความยั่งยืน ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5217

09.00 – 16.30 น.

• การปลูกสมุนไพรเชิงพาณิชย์และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5301

13.00 – 16.30 น.

• เสวนางานวิจัย “ยกระดับการใช้ประโยชน์ของเหลือชีวมวลจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันโดยงานวิจัยขั้นแนวหน้า” ณ อาคาร ST ห้อง ST213

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการประชุม เสวนา

09.00 – 12.00 น.

• The New Era of Technology and Innovation for Laboratory, Life Sciences and Future ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201

09.00 – 13.30 น.

• “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : มิติความท้าทายของสังคมเพื่อความยั่งยืน” ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310

13.00 – 15.30 น.

พิธีปิดและพิธีมอบรางวัล Regional Research Expo 2023 Award